Jaarvergadering

| Comments Off on Jaarvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag 17 november 2023, aanvang 20.00 uur in dorpshuis De Lepelaar. Bijgaand ontvangt u de agenda en de notulen van de vorige ledenvergadering.

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken.

3. Notulen vorige vergadering

4. Verslag Bannevergadering

5. Verslag penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Aanstelling kascommissie

8. Activiteiten

9. Bestuursmutaties: er zijn geen mutaties in het bestuur voor komend jaar.

Huidige bestuur:
Kelly Veerman Voorzitter
Janna Ellen Penningmeester
Jan Koene algemeen bestuurslid.
Engel Liefting algemeen bestuurslid
Kor Kamps algemeen bestuurslid
Jan Hartog algemeen bestuurslid
Mirjam Stultjens Secretaris

10. Rondvraag

11. Sluiting

M.J. Stultjens
Secretaris Jisper IJsclub
0654252571
info@jisperijsclub.nl