Jaarvergadering

| Comments Off on Jaarvergadering

                                     Jisper IJsclub
                                   Opgericht 1879

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag

19 november 2021, aanvang 19.00 uur in dorpshuis De Lepelaar. Bijgaand ontvangt u de agenda en de notulen van de vorige ledenvergadering.

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken.
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Verslag bannevergadering
  5. Verslag penningmeester
  6. Verslag kascommissie
  7. Aanstelling kascommissie
  8. Activiteiten
  9. Bestuursmutaties: Vorig jaar is vanwege  corona onze jaarvergadering niet gehouden en zijn er geen mutaties in het bestuur geweest.

Ernst Rot is aftredend secretaris en niet herkiesbaar,
Jan Koene is aftredend voorzitter en niet herkiesbaar.
Jan Koene is kiesbaar als algemeen bestuurslid.
Engel Liefting is aftredend en herkiesbaar.
Kor Kamps is aftredend en herkiesbaar.
Kelly Veerman wordt door het bestuur voorgedragen als Voorzitter.
Vacature Secretaris
Vacature algemeen bestuurslid

De beoogde mutaties worden in de komende ledenvergadering doorgevoerd. Kandidaten voor de vacatures zijn welkom en ook tegenkandidaten voor het voorzitterschap. Heb je interesse of zijn er vragen neem dan contact op met de secretaris (Ernst Rot 06-44910567).(Tegen)kandidaten kunnen zich t/m 18 november melden bij de

secretaris: 0756425976 / 0644910567/ info@ketelhof.nl

10. Rondvraag
11. Sluiting

E.P. Rot
Secretaris Jisper IJsclub.