Jaarlijkse ledenvergadering

| Comments Off on Jaarlijkse ledenvergadering

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag 29 november 2019, aanvang 20.00 uur in dorpshuis De Lepelaar.
Bijgaand ontvangt u de agenda en de notulen van de vorige ledenvergadering.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken.
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Verslag bannevergadering
 5. Verslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Aanstelling kascommissie
 8. Activiteiten
 9. Bestuursmutaties: Aftredend en herkiesbaar zijn Kelly Veerman en Janna Ellen. (Tegen)kandidaten kunnen zich t/m 28 november melden bij de secretaris: 0756425976 / 0644910567/ info@ketelhof.nl
 10. Rondvraag
 11. Sluiting.

Wij rekenen op uw komst!!!

E.P. Rot,
Secretaris Jisper IJsclub.