Jaarvergadering

Jaarvergadering

| Jaarvergadering |

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag 17 november 2023, aanvang 20.00 uur in dorpshuis De Lepelaar. Bijgaand ontvangt u de agenda en de notulen van de vorige ledenvergadering.

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken.

3. Notulen vorige vergadering

4. Verslag Bannevergadering

5. Verslag penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Aanstelling kascommissie

8. Activiteiten

9. Bestuursmutaties: er zijn geen mutaties in het bestuur voor komend jaar.

Huidige bestuur:
Kelly Veerman Voorzitter
Janna Ellen Penningmeester
Jan Koene algemeen bestuurslid.
Engel Liefting algemeen bestuurslid
Kor Kamps algemeen bestuurslid
Jan Hartog algemeen bestuurslid
Mirjam Stultjens Secretaris

10. Rondvraag

11. Sluiting

M.J. Stultjens
Secretaris Jisper IJsclub
0654252571
info@jisperijsclub.nl

Wijzigingen in het bestuur

| Jaarvergadering |

Onze jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op vrijdag 19 november. Weliswaar één uur eerder dan gepland vanwege de coronamaatregelen. De horeca moet om 20.00 uur sluiten!

 

 

 

 

 

 

IJsmeester Jan Koene heeft de voorzittershamer aan Kelly Veerman overhandigd. Jan blijft natuurlijk betrokken als algemeen bestuurslid en ook als de ijsmeester van Jisp. “Als ik het nog kan dan stop ik als de  Jisper IJsclub 150 jaar bestaat. Dat is over acht jaar en dan ben ik 82, dan wordt het wel wat!” Aldus onze ijsmeester.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook onze secretaris Ernst Pieter Rot stopt ermee. Mirjam Stultjens-Does neemt zijn taken over. Volgens Bob Dekker: “het einde van een tijdperk.” In ieder geval wel het einde van een mannenbestuur toch? Drie dames aan het roer van de Jisper IJsclub. Kelly, Janna en Mirjam zitten nu in het hoofdbestuur. Had iemand dat bij de oprichting in 1880 kunnen bedenken?

 

 

 

 

 

 

 

Alle nieuwe bestuursleden wensen wij veel succes en nog veel meer mooie toertochten. Bedankt Jan en E P voor jullie werkzaamheden gedurende vele jaren.

Foto’s zijn gemaakt door Bob Dekker.

Jaarvergadering

| Jaarvergadering |

                                     Jisper IJsclub
                                   Opgericht 1879

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag

19 november 2021, aanvang 19.00 uur in dorpshuis De Lepelaar. Bijgaand ontvangt u de agenda en de notulen van de vorige ledenvergadering.

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken.
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Verslag bannevergadering
  5. Verslag penningmeester
  6. Verslag kascommissie
  7. Aanstelling kascommissie
  8. Activiteiten
  9. Bestuursmutaties: Vorig jaar is vanwege  corona onze jaarvergadering niet gehouden en zijn er geen mutaties in het bestuur geweest.

Ernst Rot is aftredend secretaris en niet herkiesbaar,
Jan Koene is aftredend voorzitter en niet herkiesbaar.
Jan Koene is kiesbaar als algemeen bestuurslid.
Engel Liefting is aftredend en herkiesbaar.
Kor Kamps is aftredend en herkiesbaar.
Kelly Veerman wordt door het bestuur voorgedragen als Voorzitter.
Vacature Secretaris
Vacature algemeen bestuurslid

De beoogde mutaties worden in de komende ledenvergadering doorgevoerd. Kandidaten voor de vacatures zijn welkom en ook tegenkandidaten voor het voorzitterschap. Heb je interesse of zijn er vragen neem dan contact op met de secretaris (Ernst Rot 06-44910567).(Tegen)kandidaten kunnen zich t/m 18 november melden bij de

secretaris: 0756425976 / 0644910567/ info@ketelhof.nl

10. Rondvraag
11. Sluiting

E.P. Rot
Secretaris Jisper IJsclub.